Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Despre noi Organizare si functionare
Actiuni document

Organizare si functionare

Consiliului local al comunei Jegalia.

Capitolul I

Constituirea Consiliului local

Art. 1

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, modificata si completata, prefectul convoaca prin ordin, consiliul local in sedinta de constituire, in termen de 20 zile de la data desfasurarii alegerilor.

Sedinta este legal constituitadaca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi. Dca nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o noua sedinta, convocata de catre prefect prin ordin. Daca nici de aceasta data nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor, prefectul va face o noua convocare peste alte trei zile, printr-un nou ordon.

Daca nici la a treia nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilordeclarati alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti. Daca absentele nu au motive temeinice (boala care a necesitat spitalizarea  sau mobilizarea la pat, de plasarea in strainatate in interese de serviciu, evenimente de forta majora), prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare si va verifica daca pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat mai sunt supleanti. In caz afirmativ, va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire la care vor fi convocati supleantii. In caz contrar, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante.

Art. 2

La sedinta de constituire poate participa si  primarul declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost incheiata.

Art. 3

Sedinta de constituire este deschisa de catre prefect sau reprezentantul acestuia, care il invita pe cel mai in virsta dintre consilieri, precum si pe cei doi asistenti ai acestuia, desemnati dintre cei mai tineri consilieri, pentru a prelua conducerea lucrarilor sedintei.

Dupa preluareaconducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupul de consilieri, iar secretarul comuneiprezinta presedintelui de virsta si asistentilor acestuia, dosareleconsilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor, asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie. Dosarelepot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii cu calitatea de consilier.

Daca primul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una dintre cele doua functii.

Prevederile alineatului 3 se aplica numai in cazul in care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata.

Art. 4 

Pentru validarea mandatelor de consilieri, consilierii declarati alesi, vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de miini, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri. Numarulmembrilor comisiei se stabileste prin vot deschis, la propunerea presedintelui de virsta. Comisia este aleasa pe intreaga durata a mandatului.

Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3, alin. 2. Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup  se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza.

Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in hotarirea nr. 1.

Art. 5

Comisia de validare alege din rindul membrilor sai un presedinte si un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevazute la art. 4 alin. 3.

Art. 6

Dupa alegerea comisiei de validare, va fi examinata de catrea aceasta legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de presedintele de virsta si se elaboreaza propunerile de validare sau invalidare a mandatelor si se incheie proces- verbal in acest scop.

Daca primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntarea la functia de consilier, va fi examinatin vederea validarii, dosarul supleantului, repectiv supleantilor de pe aceeasi lista, in ordinea in care au fost inscrisi pe lista de candidati.

Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s- a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 67/ 2004. Invalidarea se va propune si in cazurile prevazute la alin. 2.

Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituir pot fi validati sau invalidati in lipsa.

Art. 7

Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in hotarirea nr. 2 care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.

Art. 8

Dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din numarul de consilieri stabilit potrivit legii, se va proceda la depunerea urmatorului juramint: " Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna- credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Jegalia. asa sa- mi ajute dumnezeu!''.

Juramintul se depune dupa urmatoarea procedura: secretarul comunei va da citire juramintului, dupa care consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe cae se afla un exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va puna mina stinga atit pe Constitutie cit si, daca este cazul pe Biblie, va pronunta cuvintul " jur", dupa care va semna juramintul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.

Juramintul se semneaza in doua exemplare, un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmineaza consilierului.

Consilierii care se declara atei sau care au o alta credinta decit cea crestina pot depune juramintul fara formula religioasa. In acest caz juramintul va fi imprimat fara formula religiaoasa.

Consilierii care refuza sa depuna juramintul sunt considerati demisionati de drept, fapt care se consemneaza in procesul- verbal al sedintei. In acest caz se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianteipolitice sau aliantei electoral respective, daca pina la validarea mandatului acestea confirma in scris apartenenta la partid a consilieruli in cauza.

Dupa depunerea juramintului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului local, presedintele de virsta declara consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotarirea nr. 3.

Capitolul II

Sectiunea I

Presedintele de sedinta

Art. 9

Dupa declararea consiliului localca legal constituit se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta. Alegerea  se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni. Acelasi consilier poate fi ales presedinte de sedinta cel mult de doua ori pe durata unui mandat. Mandatele nu pot fi consecutive.

Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.

Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in hotarirea nr. 4.

Hotarirea nr. 1- 4 se semneaza de presedintele de virsta  si de cei doi supleanti ai acestuia si se contrasemneaza de secretarul comunei. Aceste hotariri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputind forma obiectul unei actiuni in justitie. 

Art. 10

Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:

 • conduce sedintele consiliului local
 • supune votului consilierilor proiectele de hotariri, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor ,,pentru'' si a ,,abtinerilor''
 • semneaza hirtiile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul- verbal
 • asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor
 • supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului
 • aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni

Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau insarcinari date de consiliul local.

Sectiunea II

Alegerea viceprimarului

Art. 11

Consiliul local alege din rindul membrilor sai pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.

Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre grupurile de consilieri sau de catre primar. Dupa inregistrarea candidatilor se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot.

Exercitarea votului se face intr- o cabina special amenajata, putindu- se folosi, la alegere, una dintre urmatoarele modalitati:

 • fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrind in cabina, din lista candidatilor vor fi barate printr- o linie orizontala numele tuturor candidatilor pe care consilierilor nu doreste sa il aleaga. Pe buletinva ramine numele consilierului pe care doreste sa il aleaga votantul;
 • pe buletinul de vot se scrie cuvintul "DA" in dreptul numelui celui pe care doreste sa il voteze;
 • alte modalitati la alegerea consiliului.

Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie. In situatia in care nu s- a obtinut majoritatea prevazuta la alin. 5, se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimarconsilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

Art. 12

 In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

Art. 13

Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hoatarirea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeasi hotarire consiliul local ia act de incetarea mandatului de consilier al viceprimarului, in locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, daca conducerea acestora confirma in scris ca persoana in cauza mai este membru al partidului respectiv.

Art. 14

Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

Sectiunea III 

Comisiile de specialitate

Art. l5

Dupa constituire consiliul local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, in functie de specificul activitatii sale, astfel in agricultura, activitati economico-financiare, activitati social-culturale, culte, invatamint, sanatate si familie, amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie sociala, protectia copiilor, protectia mediului si turism, juridica si de disiciplina, validare.

Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art.16

Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotariri cu votul majoritatii membrilor lor.

Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.

Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia poate hotari ca la dezbaterile sale sa fie prezente si alte persoane interesate sau reprezentanti ai mass-media.

Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se

desfasoare cu usile inchise.

Art. l7 

Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului. Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliu, avindu-se in vedere, de regula, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea. In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1- 3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza.

Art. l8

Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar.

Art. l9

Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii:

a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local;

b) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

c) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local. Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

Art. 20

Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:

a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii;

b) convoaca sedintele comisiei;

c) conduce sedintele comisiei;

d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;

e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce reprezinta importanta

pentru comisia pe care o conduce;

f) sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;

g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.

Presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art. 21

Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;

b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii;

c) asigura redactarea avizelor si proceselor-verbale, etc.

Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si

functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte.

Art. 22

Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3

zile inainte. Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii

comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.

In caz de absenta la sedinta comisiei de baza consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatia de sedinta. Daca absentele continua,fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de catre Statutul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

Art. 23

Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului, atunci cind ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.

Art. 24

Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.

Consilierul desemnat potrivit alin.l va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.

Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atit amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse. Avizul intocmit potrivit alin.2 si 3 se prezinta secretarului comunei, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, o data cu ordinea de zi.

Art. 25

Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind, de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.

Art. 26

Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza , prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei, procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei. Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari sau desfasurat cu usile inchise.

Art. 27

Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.

Art. 28

Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificata printr-o ancheta hotarata de consiliul local, la cererea a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

Art. 29

Consiliul local poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului. Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin.l, obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarare a consiliului local.

Comisia de ancheta va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.

Art. 30

Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotararea nr. 6 a consiliului local. 

Sectiunea IV 

Alte dispozitii 

Art. 31

Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului de catre presedintele de sedinta, se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a acestuia a fost finalizata. In acest scop, judecatorul desemnat de presedintele judecatoriei care a validat mandatul, prezinta in fata consiliului hotararea de validare.

Dupa prezentarea hotararii de validare primarul va depune juramantul prevazut la art.8 alin.l, folosindu-se procedura stabilita in acela~i text.

Art. 32

Dupa depunerea juramantului primarul intra in dreptul deplinei exercitari a mandatului, iar in cadrul unei ceremonii publice, primarului i se inmaneaza legitimatia, care va fi semnata de presedintele de sedinta, un semn distinctiv al calitatii de primar, pe care acesta are dreptul sa il poarte, potrivit legii, pe intreaga durata a mandatului, precum si esarfa in culorile drapelului national al Romaniei.

Pe timpul desfasurarii lucrarilor consiliului, primarul este obligat sa poarte esarfa. Primarul va

ocupa in sala de sedinte un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta. Daca la lucrarile consiliului participa si prefectul sau reprezentantul sau, acestia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.

Art. 33

Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul-verbal desedinta.

Art. 34

Secretarul comunei participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local: 

a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;

b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;

c) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;

d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care le prezinta presedintelui de sedinta;

e) informeaza pressedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

f) asigura intocmirea procesului-verbal, pune la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal al sedintei anterioare, asupra continutului caruia cere acordul consiliului;

g) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

h) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 47, alin. l, din  L. 215/ 2001, modificata si completata. Il informeaza pe presedintele sedintei cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;

i) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

j) contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului local pe care le considera legale;

k) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor

ordinare ale consiliului local;.

l) acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu.

 Asemenea obligatii revin si aparatului propriu de specialitate al consiliului local. Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului. 

CAPITOLUL III 

Functionarea consiliului local 

Sectiunea I 

Desfasurarea sedintelor 

Art. 35

Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaratiilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmisa consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Art.36

Consilieri sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretarul comunei. Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa comunice acest lucru primarului, presedintelui de sedinta sau secretarului.

Art.37

Daca in comuna exista delegati satesti, acestia vor fi invitati in mod obligatoriu la sedintele consiliului in care se discuta aspecte ce intereseaza satul respectiv. Votul lor are caracter consultativ.

Art.38

Dezbaterea problemelor se face in ordinea stricta in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul.

Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin.1 se trece la dezbateri.

Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in functie de marimea acestuia.

Art. 39

Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor. Prevederile art.1 se aplica in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.

Art. 40

Presedintele de sedinta sau presedintele oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.

Art. 41

Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

Art. 42

In cazul in care desfasurarea sedintelor este perturbata, presedintele de sedinta poate itrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul alesilor locali in competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.

Art. 43

Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.


Sectiunea II

Elaborarea proiectelor de hotarari

Art. 44

Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului , consilierilor si cetatenilor.

Consiliul local are obligatia sa publice un anunt referitor la la elaborarea proiectelor de acte normative in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediu, intr-un spatiu accesibil publicului si sa-l transmita catre mass-media locala. Proiectele de acte normative se vor transmite tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.

Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile prevazute la alin.2, cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre consiliullocal. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin.3.

La publicarea anuntului, consiliul local va stabili o perioada de eel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Consiliul local este obligat sa decida organizarea unei intalniri in care sa dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica. In toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Consiliul local trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie. In cazul reglementarii unei situatii in care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.

Art. 45

Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop, secretarul comunei si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.

Art. 46

Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor cu mentionarea titlului si a initiatorului. Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora Ie-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente.

Operatiunea prevazuta la alin.2 se realizeaza prin grija secretarului comunei.

Art. 47

Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, pre cum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materialele spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul.

Odata cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului.

Initiatorul proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lor.

Art. 48

Dupa examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente. Avizul se transmite secretarului comunei care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu odata cu invitatia pentru sedinta.

Art. 49

Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu de specialitate al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

 

Dispozitii privind participarea la procesul de luare a deciziilor

Art. 50

Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii:

 •  anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul consiliului local, inserat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare;
 •  anuntul trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;
 •  anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.

Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte, in ordinea de precadere data de ineteresul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de presedintele de sedinta.

Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-media la sedintele publice.

Presedintele de sedinta ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, punctele de vedere exprimate avand valoare de recomandare.

Art. 51

Procesul-verbal al sedintei publice, incluzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat vot secret, va fi afisat la sediul consiliului local si publicat pe site-ul propriu. Consiliul local este obligat sa elaboreze si sa arhiveze procesele-verbale ale sedintelor publice. Atunci cand se considera necesar, sedintele publice pot fi inregistrate. Inregistrarile sedintelor publice vor fi facute publice la cerere, in conditiile Legii nr. 544/2001 prvind liberul acces la informatiile de interes public.

Art. 52

Consiliul local este obligat sa intocmeasca si sa faca public un raport anual prvind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) numarul total al recomandarilor primite;

b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul

deciziilor luate;

c) numarul participantilor la sedintele publice;

d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

e) situatia cazurilor in care consiliul local a fost actionat in justitie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003;

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;

g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii acestora.

Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public pe site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica.

 
 

Sectiunea III

Procedura de vot

Art. 53

Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.

Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.

Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.

Art. 54

Votarea prin apel nominal se destafoara in modul urmator: presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor "pentru" si "contra". Secretarul comunei va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordine alfbetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul "pentru" sau "contra" in functie de optiunea sa.

Art. 55

Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele "da" sau "nu". Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin.2.

Art. 56

Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

Abtinerile se contabilizeaza la voturile "contra".

Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amana votarea pana la intrunirea acestuia.

Art. 57

Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.

Art. 58

Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleasi sedinte.

 

CAPITOLUL IV

Intrebari, interpelari, petitii si informarea consilierilor locali

Art. 59

Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului comunei, precum si sefi1or compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau al serviciilor si unitatilor subordonate.

Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt cunoscut.

Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.

Art. 60

Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

Art. 61

Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit. Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier

Sectiunea I

Drepturile si obligatiile consilierilor locali

 

Art. 62

Dupa validarea alegerilor consilierului i se elibereaza legitimatia de consilier, precum si semnul distinctiv prevazut de Statutul alesilor locali.

Art. 63

Pentru participarea la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de 5% din indemnizatia lunara a primarului. Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia este de o sedinta

ordinara de consiliu si 1 - 2 sedinte de comisii de specialitate pe luna.

Art. 64

Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care Ie-au facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii. Consilierii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local.

Art. 65

Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public un poate fi ingradit. Institutiile locale, serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.

Art. 66

Consilierii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si regulamentul de functionare a consiliului, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina, sa nu foloseasca in cuvantullor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Art. 67

Consilierii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul local poate permite participarea la vot a consilierului. Consilierii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere , depusa in dublu exemplar la secretarul comunei. Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii. Consilierii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;

b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acesteia;

c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de

la care obtin venituri;

d) o alta autoritate din care fac parte;

e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

f) o asociatie sau fundatie din care fac parte.

Consilierii locali sunt obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal in problema supusa dezbaterii. Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in

procesul-verbal al sedintei.

Hotaririle adoptate cu nerespectarea acestor dispozitii sunt nule de drept.

Art. 68

Consilierii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai mrziu de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.

Art. 69

Nedepunerea declaratiei privind interesele personale atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaratiei. Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept a mandatului.

Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarire a consiliului local.

Art. 70

Consilierii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala. Ei sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis consilierului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

Art. 71

Consilierii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala. Consilierii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin odata pe trimestru, intilniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte consiliului local o informare privind problemele ridicate la intilnirea cu cetatenii. Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei.

Art. 72

Consilierii locali au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmand cursuri de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate.

Art. 73

Consilierii locali nu pot lipsi de specialitate din care fac parte decat in cazul in care comisiei, daca are motive temeinice. Nu se considera absent consilierul care nu participa la sedinta intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum si in alte cazuri stabilite prin regulamentul de functionare.

 

Sectiunea II

Sanctiuni

Art. 74

Consilierii raspund in nume propriu , pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

Art. 75

Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Legii privind Statutul alesilor locali si ale regulamentului de organizare si functionare atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvantului;

d) eliminarea din sala de sedinte;

e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;

f) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1- 2 sedinte.

Sanctiunile prevazute la alin.l, lit. a-d se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin.l, lit. e si f de catre consiliu, prin hotarare. Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.l, lit.e, cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inc1usiv a explicatiilor fumizate de cel in cauza.

Art. 76

La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.

Art. 77

Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia preedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine.

Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.

Art. 78

Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii. Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.

Art. 79

In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.

Art. 80

In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate. Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

Art. 81

Exc1uderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate un poate depasi doua sedinte consecutive.

Art. 82

Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.

Art. 83

In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui.

Art. 84

Sanctiunile prevazute la art.78 alin.l, lit. e si f se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor aflati in functie.

Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.

Art. 85

Pentru mentinerea ordinii in ~edintele comisiilor de specialitate , presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 78 alin.l, lit. a-d.

 

CAPITOLUL VI

Aparatul permanent al consiliului local

Art. 86

Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post un post cu activitate permanenta, pe care vor fi incadrate, prin hotarare, persoane care au studii superioare, de regula juridice sau administrative.

Selectionarea acestei persoane se face pe baza de concurs sau examen organizat in conditiile legii. Comisia de concurs se stabileste de consiliul local.

Art. 87

Salarizarea persoanei prevazute la art. 86 se face potrivit anexei nr. II la Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, iar cheltuielile aferente se suporta din bugetul local.

Art. 88

Apararea intereselor consiliului local in fata instantelor de judecata se face de persoana angajata potrivit art. 86, daca aceasta are pregatirea profesionala corespunzatoare, sau de un aparator ales, in masura in care asistenta juridica nu poate fi asigurata altfel. Cheltuielile se suporta de la bugetul local.

In situatiile prevazute la alin. 1, imputemicirea se semneaza de presedintele de sedinta.

Art.89

Postul prevazut la art. 86 nu se include in numarul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonantei Guvemului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice locale si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoana angajata potrivit art. 86 nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare, aceasta urmand a-si desfasura activitatea pe baza unui contract de munca.

Persoana incadrata pe postul creat potrivit art.86 isi desfasoara activitatea sub coordonarea secretarului comunei si colaboreaza cu acesta la pregatirea sedintelor consiliului local, asigurarea documentarii si informarii consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si a oricaror materiale.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

Art. 90

Adoptarea si modificarea regulamentului de organizare si functionare a consiliului local se face cu votul a 2/3 din numarul membrilor sai.

 


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: